Vi i behandlingsapparatet kan ha nytte av å heve blikket…

Hva vet vi om hvordan psykososiale faktorer knyttet til mestring endrer seg for personer som har gjennomgått døgnopphold i rusbehandling?
For å undersøke behandlingsutfall for personer som har gjennomført rusbehandling har vi tradisjonelt brukt inntak av rusmidler som en målestokk.

Rusavhengighet er et betydelig sosialt problem og representerer en av verdens fremste risikofaktorer for alvorlig sykdom og tidlig død.
For mange er rusbehandling en viktig faktor i endringsprosessen for å etablere et verdig liv, og anses på samfunnsnivå som et avgjørende folkehelsetiltak.

Hensikten med denne kunnskapsoppsummeringen var å undersøke hvordan psykososiale faktorer knyttet til mestring endret seg etter døgnopphold i rusbehandling.
Ikke så uventet så fant vi at både psykiske forhold, slik som angst, depresjon og negative følelser, og sosiale forhold, som arbeid og sosial støtte, bedret seg etter døgnopphold i rusbehandling.
Tidligere forskning har vektlagt aspekter som mestringstro, bolig, utdanning og livskvalitet som viktige i endringsprosessen, spesielt i oppfølgingen etter døgnopphold i rusbehandling. Til tross for dette fant vi at disse faktorene sjeldent var undersøkt i de inkluderte studiene av behandlingsutfall.

Dette kan bety at vi i behandlingsapparatet kan dra nytte av å heve fokuset på slike faktorer ytterligere og allerede i døgnbehandlingen av personer med rusavhengighet.

Stipendiat, Dagny Adriaenssen Johannessen ved Blå Kors Øst,

Klikk her for å lese hele artikkelen