Om Eina

Blå Kors Behandlingssenter Eina er landets eldste institusjon for behandling av rusproblematikk. Institusjonen ble etablert i 1909 og har i dag 30 plasser med langtidsbehandling inntil 9 måneder for voksne mannlige pasienter (30 – 70 år) med betydelig og langvarig rusproblematikk.

Blå Kors Behandlingssenter Eina har samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst og er dermed en del av den tverrfaglige spesialisthelsetjenesten (TSB) for rusmiddelavhengige.

Mot felles mål…

Vår målsetting og vårt ønske for behandlingsoppholdet er å legge forholdene til rette for deg slik at du får nødvendig innsikt i problemer, redskaper og ressurser, og dermed kan bli i stand til å ta nødvendige valg i forhold til et liv uten rusmidler.

Vi ønsker å vise interesse for deg og din livssituasjon, og respekt for deg og dine beslutninger. Vi håper at du i vårt behandlingsmiljø vil finne trygghet til å kunne hente ut det beste av engasjement og innsatsvilje i deg selv og i institusjonen.

Vår behandlingsideologi

Som institusjon ønsker vi å tilpasse behandlingen etter dine behov, og vi ser på behandling som et samarbeid. Institusjonen søker å skape en trygg og trivelig sosial atmosfære for vekst og endring. Vi tenker at det er sentralt at du tar en aktiv rolle i egen behandling. Vi legger vekt på følgende:

 • Verdighet for hvert enkelt menneske og tillit til den enkeltes vilje og evne til vekst.
 • Egenkraft og tro på pasientmedvirkning, siden den som er i behandling er selv ekspert på sitt eget liv. Et nært samarbeid mellom pasient, behandler og resten av teamet er avgjørende for behandlingsresultatet.
 • Medmenneskelighet og legger vekt på frihet og eget ansvar.
 • Kvalitet: Vi forsøker å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Det skal utarbeides en behandlingsplan hvor dine behandlingstemaer skal stå i fokus. Utforming av behandlingsplan og tiltak må bygge på en kartlegging av problemområder og ressurser. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Institusjonen ønsker et nært samarbeid med familie, nettverk og det lokale hjelpeapparatet der du bor under hele behandlingsforløpet.

Vi legger vekt på at det utvikles en god relasjon mellom pasient, behandler og resten av teamet som fortsetter gjennom hele behandlingsforløpet.

Vi har tro på at behandling kan gi utvikling og vekst, men å oppnå rusfrihet og forbedret psykisk helse er ofte noe som tar tid. Vi ser på innleggelsen ved Blå Kors Behandlingssenter Eina som en viktig start får å oppnå ditt mål, og vi vil ha fokus på å finne tiltak som kan hjelpe deg etter innleggelsen.

Etter innleggelse går alle pasienter gjennom et inntaksprogram med informasjon om behandlingsopplegget og praktiske forhold ved institusjonen, slik som branninstruks og husregler.

Videre drøftes den enkeltes utgangspunkt for behandling sammen med behandlingsansvarlig.

I behandlingen vektlegger vi kartlegging og utredning av rusproblematikk, fysisk og psykisk helse og sosial situasjon. Det er også viktig å få tak i dine ressurser og interesser. Med dette som utgangspunkt samarbeider vi med deg om en behandlingsplan. Behandlingen innebærer bl. a. følgende:

 • Kroppsrelatert program med variert fysisk aktivitet
 • Aktivitetsrettet program, i arbeid og opplevelse
 • Terapeutisk program – individuelt, grupper, familie og nettverk
 • Mestringstrening

Hver uke får pasientene utlevert en ukeplan som gir nærmere informasjon om ukens program. Ukeprogrammet utgjør mye av strukturen i behandlingen.

Hver fredag er det «Mestringsdag», da er det ikke gruppebasert program. Du skal sammen med behandleren din planlegge hvordan du skal bruke mestringsdagen. Hensikten er at hver enkelt pasient skal jobbe med egne viktige temaer som er nedfelt i Behandlingsplanen.

Mestringsdagen kan også brukes utenfor institusjonen og i forbindelse med helgepermisjoner. Mestringsdagen er også en del av behandlingsprogrammet, uavhengig av hvor du utøver mestringstrening.

Blå Kors Behandlingssenter Eina legger vekt på at pårørende og familier får tilbud om undervisning og behandling med utgangspunkt i deres egne behov. Det kan skje i følgende former:

 • Pårørendesamling hvor det gis informasjon om behandlingsopplegget og tilbud til pårørende
 • Samtaletilbud for pårørende (barn el. andre) etter eget behov
 • Samtaler/familieterapeutisk opplegg der pårørende involveres i primærpasientens behandling