Om Eina

Blå Kors behandlingssenter Eina gir rusbehandling til menn. Vi har 30 døgnplasser med inntil 9 måneders behandlingstid. Vi har avtale med Helse Sør Øst og er en del av det ordinære tjenestetilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Blå Kors Behandlingssenter Eina er landets eldste institusjon for behandling av rusproblematikk. Vi har høy kompetanse og lang erfaring med rusbehandling. Behandlingen foregår individuelt og i gruppe. Arbeid, aktivitet og friluftsliv er viktige elementer i behandlingen hos oss, og tilbudet vårt er spesielt godt egnet for deg som synes dette er viktig i ditt liv.

Klinikken ligger idyllisk til ved Einafjorden på Toten, 1,5 time fra Oslo, 40 min fra Gjøvik.

Mot felles mål…

Vårt mål og ønske for oppholdet er å legge forholdene til rette slik at du får nødvendig innsikt i problemer, redskaper og ressurser for å bli i stand til å ta nødvendige valg for et liv uten rusmidler.

Vi ønsker at du i vårt behandlingsmiljø vil finne trygghet til å kunne hente ut det beste av engasjement og innsatsvilje i deg selv, og få den støtten du trenger på veien mot å nå dine mål.

Vi ønsker et nært samarbeid med familie, nettverk og det lokale hjelpeapparatet der du bor under hele behandlingsforløpet. Innleggelsen ved Blå Kors behandlingssenter Eina er en del av din vei ut av rusavhengigheten. Det vil være avgjørende for den videre prosessen å ha et nært samarbeid med dine øvrige støttepersoner, og etablere kontakt med nye der det er nødvendig. Det er viktig å bruke tiden til å forberede din nye tilværelse etter innleggelsen, og finne tiltak som gjør det mulig å nå målene dine og opprettholde rusfrihet.

 

Vi tilpasser behandlingen etter dine behov. Du er selv ekspert på ditt eget liv, og vi mener det er avgjørende at du tar en aktiv rolle i din behandling. Vi vil ha fokus på å sette deg i stand til å ta denne rollen. Et nært samarbeid mellom deg, behandler og resten av teamet vil være viktig for behandlingsresultatet.

Vi vil skape en trygg og trivelig sosial atmosfære for vekst og endring. Vi har tro på at behandling kan gi utvikling og vekst, men å oppnå rusfrihet og forbedret psykisk helse er ofte noe som tar tid. Vi ser på innleggelsen ved Blå Kors Behandlingssenter Eina som en viktig start for å oppnå dine mål, og vi vil samarbeide med deg om å finne strategier og tiltak som kan gi deg de beste forutsetninger på veien videre.

Våre verdier er verdighet, egenkraft, medmenneskelighet og kvalitet. Vi etterstreber å sette verdiene ut i praksis og håper at du kjenner igjen dette i ditt møte med oss.

Blå Kors behandlingssenter Eina driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter nasjonale faglige retningslinjer.

Hos oss får du et team som samarbeider med deg gjennom hele oppholdet. Teamet består av behandler, sykepleier/vernepleier og miljøterapeut. Vi legger vekt på at det utvikles en god relasjon mellom deg, behandler og resten av teamet som bør fortsette gjennom hele behandlingsforløpet.

Etter innleggelse går alle pasienter gjennom et inntaksprogram med informasjon om behandlingen og praktiske forhold ved institusjonen. Det etableres kontakt med teamet ditt, og det gjennomføres en helhetlig kartlegging av din livssituasjon og dine behov. Det vil bli gjennomført nødvendige utredninger der det vurderes til å være hensiktsmessig. Du vil få informasjon om mulighetene i behandlingsprogrammet og i samarbeid med teamet lage din egen behandlingsplan. Du starter i undervisningsgruppen, hvor det er ulike læringstema og forberedelse til gruppeterapi.

Behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Den individuelle behandlingen tilpasses hver enkelt pasient. Det utarbeides en behandlingsplan hvor dine behandlingstemaer skal stå i fokus. Utforming av behandlingsplan og tiltak må bygge på en kartlegging av problemområder og ressurser. Behandlingsplanen er en del av din individuelle plan (IP).

Etter tiden i undervisningsgruppen velger du sammen med teamet og gruppelederne en terapigruppe som er egnet dine behov. Det er ulike grupper som jobber på ulike måter. Det som fungerer godt for noen fungerer ikke for andre. Terapiformen vil så langt det er mulig tilrettelegges dine behov.

Behandlingen innebærer i hovedsak:

  • Terapeutisk program – individuelt, grupper, familie og nettverk
  • Aktivitetsrettet program, i arbeid og opplevelse
  • Mestringstrening
  • Kroppsrelatert program med variert fysisk aktivitet og frilufsaktiviteter

Å være pårørende kan være krevende.
Grensene mellom dine behov og behovene til den som har et rusproblem kan bli utflytende, eller ikke forenelig i perioder. Når din nærmeste er i behandling starter en prosess som også påvirker deg. Det er derfor viktig for oss å tilby deg oppfølging mens din nærmeste er i behandling hos oss som er tilpasset din situasjon og relasjon til vedkommende, enten du er partner, barn, forelder, venn eller kollega.

Oppfølging av deg som pårørende kan skje i følgende former:

  • Pårørendesamling hvor det gis informasjon om behandlingsopplegget og tilbud til pårørende
  • Samtaletilbud for pårørende etter eget behov, alene eller sammen med den som er i behandling
  • Pårørende involveres i behandlingen der det er ønskelig for alle parter

Under utarbeiding