Det faglige grunnlaget for Blå Kors Øst

Vi tilbyr:

Profesjonell faglig behandling av mennesker med primært rus- og avhengighetslidelser hvor hensynet til den enkeltes situasjon, behov og reelle medvirkning ivaretas.

Aktiv bruk av pasientens ressurser og godt koordinert samarbeid med andre hjelpeinstanser kjennetegner vårt behandlingstilbud.

Poliklinisk behandling av spillavhengighet samt forebygging og skadereduksjon av rus- og avhengighetslidelser hos pasienten og pårørende.

Vi ønsker å være:

En ledende aktør innen rus- og avhengighetsbehandling og et foretrukket behandlingsalternativ av pasienter og pårørende – og en høyt verdsatt samarbeidspartner av oppdragsgivere og andre aktører.

 

Vår faglige forståelse kjennetegnes ved at vi:

  • Forstår kompleksiteten i de kliniske utfordringene
  • Tilbyr flere behandlingsmetoder – utfra faglig praktiske hensyn
  • Tilstreber en optimal behandlingslengde – «No quick fix!»
  • Dynamisk tilpasser behandlingen til pasientens behov og mål
  • Tar hensyn til samtidige psykiske lidelser, eventuelle somatiske plager/sykdommer til pasienten samt dennes aktuelle livsutfordringer og relasjonelle utfordringer/behov
  • Benytter medikamentell støttebehandling der det er relevant
  • Utnytter de fordeler vi har som en del av en stor behandlingsdivisjon innen spesialisthelsetjenesten og Blå Kors sin landsomfattende virksomhet – til pasientens beste
  • Henviser til andre profesjonelle fagmiljøer der vi av faglige, ressursmessige eller andre grunner ikke kan imøtekomme pasientens etterspurte og legitime behov og mål

Vår grunnleggende oppgave er å tilby et behandlingstilbud som er:

Kunnskapsbasert: Benytter de best dokumenterte metoder, faglige retningslinjer og godt klinisk skjønn. Individuelt: Tar hensyn til den spesifikke situasjonen/rammen rundt klienten, de individuelle karakteristika samt eksistensielle, psykiske, fysiske, sosiale behov og klientens ønsker og aktive medvirkning. Sømløst: Behersker pasientoverganger mellom fastlege, behandlere, institusjoner, NAV, kommune, etc. Virksomt: Som i størst mulig grad realiserer målene i klientens behandlingsplan

Det oppnås gjennom at vi:

Ivaretar de sentrale hensyn som bl.a. fremgår av de nasjonale retningslinjene og våre verdier. Vi baserer oss på evidensbaserte behandlingsmetoder og internasjonale anerkjente erfaringer og prinsipper for effektiv behandling. Vi binder oss ikke opp til overordnede ismer eller ideologimodeller i vårt tilbud.

Vi legger til grunn definisjonen av avhengighet slik den finnes i ICD 10 (den internasjonale sykdomsklassifikasjonen). Det er mange og sammensatte årsaker til at avhengighet oppstår og det er faglig uforsvarlig å absoluttere en årsak. Årsakene finnes også på ulike nivåer og det er internasjonal konsensus om en kompleks, ikke en forenklet, forklarings- og/eller årsaksmodell.

 

Last ned som PDF: Faglig plattform BKØ 2019